سنسور لیزری

Laser sensors

سنسورهای لیزری

 • تشخیص قابل اعتماد اشیا کوچک
 • تراز بندی ساده به دلیل مشاهده نور قرمز
 • تنظیم ساده نقطه سوییچ از طریق دکمه فشار
 • سنسورها برای کاربردهای خاص
 • تنظیم دقیق با استفاده از اجزای سیستم
 • تصویر test

  سنسورهای لیزری - لیست کل سنسورها

  تصویر test

  سنسورهای لیزری - Use in assembly and handling technology

  تصویر test

  سنسورهای لیزری - Rectangular design O5 for factory automation

  تصویر test

  سنسورهای لیزری - Type M18 for factory automation

  Cylinder-sensors

  سنسورهای لیزری - M18 Cube in metal housing

  Cylinder-sensors

  سنسورهای لیزری - سنسور فاصله - Distance sensors type O1D

  Cylinder-sensors

  سنسورهای لیزری - سنسور فاصله - Distance sensors type O1D with 75 m range

  Cylinder-sensors

  سنسورهای لیزری - سنسور فاصله - Distance sensors type M30 with intuitive operation

  Cylinder-sensors

  سنسورهای لیزری - سنسور فاصله - Distance sensors type M30

  Cylinder-sensors

  سنسورهای لیزری - سنسور فاصله - Distance sensors type O5 with display

  Cylinder-sensors

  سنسورهای لیزری - Small rectangular design O6

  Cylinder-sensors

  سنسورهای لیزری - Cooling boxes and protective housings for distance sensors

  Cylinder-sensors

  سنسورهای لیزری - Photoelectric fork sensors

  Cylinder-sensors

  سنسورهای لیزری - PMD Profiler for object profile checking

  Laser sensors

  سنسورهای لیزری

  سنسورهای لیزری در مواردی که قرار است اشیا کوچک یا موقعیت های دقیق شناسایی شوند ، استفاده می شوند. آنها به عنوان سنسورهای یک طرفه، سنسورهای رفلکتوری و یا سنسورهای دو طرفه طراحی شده اند. نور لیزر متشکل از امواج نوری با همان طول موج با نسبت فاز ثابت است. در نتیجه این ویژگی مهم سنسورهای لیزر است که پرتوهای نور تقریباً موازی ایجاد می کند. نتیجه: به دلیل زاویه کوچک واگرایی می توان به دامنه های طولانی دست یافت و همچنین نقطه لیزر در نور روز نیز به وضوح قابل مشاهده است و به همین دلیل تراز بندی سیستم را آسان تر می کند.