سنسور فاصله

Distance sensors

سنسورهای فاصله

  • اندازه گیری فاصله نوری قابل اطمینان با دامنه های بالا تا 10 متر
  • استفاده در کاربرهای background suppression
  • قیمت فوق العاده / عملکرد عالی
  • سنسورهایی با کلاس حفاظتی لیزر سطح 1 یا 2
  • Distance sensors

    سنسورهای فاصله