سنسورهای فوتوالکتریک – Small rectangular design O7