سنسورهای سیلندری مقاوم در برابر فشار برای سیلندرهای هیدرولیک