سنسورهای خازنی- تشخیص از طریق دیواره لوله های غیرفلزی