سنسورهای خازنی-استفاده در دمای بالا تا 250درجه سانتیگراد