سنسورهای مغناطیسی – سنسورهای سرعت برای درایوها و محورها