سنسورهای فوتوالکتریک – Small rectangular design O6