سنسورهای خازنی – آمپلی فایرهای سوئیچ کننده برای تغییر و تبدیل امواج سنسور