سنسور فلو / فلومتر

Flow Sensors/Flow meters

سنسورهای فلو/ فلومترها

  • استفاده برای مایعات و گازها