سنسورهای خازنی- تایپ Illuminated pushbuttons در غلاف فلزی M22