سنسورهای خازنی- تایپ Illuminated pushbuttons از نوع M22