سنسورهای خازنی- استفاده در صنایع الکترونیک و نیمه هادی