سنسورهای القائی- – مناسب برای کاربردهای صنعتی،موبایل،خنک کنندگی و روان کنندگی