سنسورهای القائی – استفاده در خنک کننده ها و روان کننده ها